Herontwikkeling Overdie Alkmaar, project Zuiderhaven

Locatie
Alkmaar

 

Type
Herontwikkeling Overdie Alkmaar, project Zuiderhaven.

 

Programma

Medio 2022 verwachten we te kunnen starten met de eerste bestemmingsplanprocedure betreffende fase 1 nadat de besluitvorming over de brug afgerond is.  Lees meer

 

Update

Op 16 en 17 november jl. vonden de online participatie bijeenkomsten plaats voor de herontwikkeling van fase 1. Lees meer

 

Architect

 

Samenwerking

 

Website project
www.zuiderhaven-alkmaar.nl

Omschrijving

Begin 2017 is de eerste aanzet gegeven voor de herontwikkeling van een deel van het bedrijventerrein Overdie, met een focus op de strook langs het Zeglis. Projectontwikkelaar Reales zag de potentie van het gebied en heeft daar positie ingenomen, in overleg met de gemeente is een visie opgesteld waarbij de gehele strook langs het Zeglis te her ontwikkeld kan worden naar een mix van hoogwaardig werken, wonen en verblijven.

Begin 2019 heeft de gemeente de kanaalvisie voor de herontwikkeling langs het gehele kanaal vastgesteld. De afgelopen twee jaar is er door Reales intensief gewerkt aan de vertaling van de kanaalvisie naar een integraal stedenbouwkundigplan.

 

In de huidige situatie bestaat het gebied uit een versteend industrieterrein met enkele grote bedrijven zoals Sterk Beton, Ijzerwerf Overdie en Stad Alkmaar Logistiek en wat kleinere bedrijven en leegstaande kavels. Het stedenbouwkundig plan overziet ook deze locaties en geeft invulling aan een gefaseerde transformatie van het bedrijventerrein.
Aansluitend heeft Reales een overeenkomst gesloten met meerdere grond eigenaren waaronder Stad Alkmaar logistiek waarvan bekend is dat ze het bedrijven terrein gaat verlaten. Voor deze bedrijven onderzoekt gemeente de mogelijkheid van relocatie naar Boekelermeer.

 

Specifieke kwaliteiten ontwikkeling

Reales heeft de doelstelling en ambitie het bedrijventerrein te (her)ontwikkelen tot een energiek nieuw stuk stad met een gemengd werk- en woongebied. Overdie als een stoere havenstad waar je daadwerkelijk rustig in een groene omgeving aan het water leeft, midden in de stad, in een autoluwe buurt met het centrum om de hoek. Bewoners, omwonende, gebruikers en recreanten komen elkaar tegen in de openbaar toegankelijke haven, groene tuinen, of bij de diverse ontmoetingsplekken langs de openbare oever aan het kanaal. Tevens wordt door de gemeente onderzocht hoe een toekomstige oeververbinding tussen Overdie en Ouddorp gerealiseerd kan worden, Reales geeft haar input vanuit de planontwikkeling hierop. De gemeente moet hier nog een beslissing over nemen. De volgende specifieke kwaliteiten zullen worden opgenomen in de ontwikkeling.

 • Verschillende bouwhoogtes die voorzien in een prettige schaal en maat
 • Drie hoogte accenten (16 lagen) in het stedenbouwkundig plan;
 • Openbare ontmoetingsplekken aan het kanaal;
 • Meer dan 25% van plangebied groen op maaiveld;
 • Voornamelijk ondergronds parkeren maar ook de mogelijkheid van een centrale bovengrondse parkeeroplossing wordt onderzocht;
 • Drie werven (parkzone, betonwerf, ijzerwerf) met connectie tot architectuur;
 • Insteekhaven met ligplekken;
 • Haven als centrale ontmoetingsplek binnen de ontwikkeling met ruimte voor horeca en verbind het achterliggende gebied met het kanaal;
 • 33% van het te realiseren programma wordt ingevuld als sociale woningbouw
 • Groene oever;
 • In samenwerking met HVC opzetten van stadswarmte aansluiting gecombineerd met een warmte- koudeopslag zodat de woningen duurzaam gevoed kunnen worden.

 

Programma en aantallen ontwikkeling

De ontwikkeling ziet heden op hoofdlijnen toe op 1150 woningen waarvan 33% sociaal en het overige midden- en hoger segment vrijesectorwoningen. Dit is een bonte mix van grondgebonden, stadswoningen, appartementen, penthouses, loftwoningen en duplex appartementen. In In de toekomst zal met de gemeente gekeken worden of we de planontwikkeling verder kunnen uitbreiden.

Voor de sociale woningbouw onderzoeken we zowel sociale koop- als huur. Voor de huurwoningen (circa 50%) is nadrukkelijk de samenwerking met de woningbouwcorporatie en de gemeente gezocht zodat de huurwoningen ook langjarig geborgd zijn. De sociale koop is o.a. gericht op starters zodat deze ook hun woon carrière kunnen starten in Alkmaar.
Naast woningbouw bieden we in lijn met de beleidsstukken van de gemeente ruimte voor bedrijven en aanvullende functies zoals horeca en voorzieningen.